Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 43
2 Аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 25
3 Ой тэмдэглэх тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 26
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 27
5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 28
6 Тооны дээд хязгаар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 29
7 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 30
8 Шашны байгууллагад зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 31
9 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 33
10 Ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 37
11 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 38
12 Орон сууц олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 39
13 Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 40
14 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 41
15 Орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам, жишиг үнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-23 43
16 Дархан-Уул аймгаас эрчим хүч, инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийн талаар баримтлах чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 12
17 Аймгийн тахилгат уул "Дархан Хайрхан"-ыг тайх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 24
18 Газрын нэгдмэл сангийн тайлан тэнцлийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 08
19 Дархан-Уул аймгийн Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 13
20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 19
21 Хуралдааны дэг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 01
22 Төлөөлөгчдийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 05
23 Аймгийн 2022 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 07
24 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 14
25 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 15
26 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 16
27 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 17
28 Орон сууц олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 18
29 Төлөөлөгчийн ёс зүйнм дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 04
30 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 20
31 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 21
32 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 22
33 Орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй орон сууцыг үнэ төлбөргүйгээр хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 23
34 Дархан-Уул аймгийн газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил зааг, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 09
35 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 02
36 Хороодыг шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааны журам батлах туха
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 03
37 Ажлын албаны бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 06

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%