Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 511

khural.mn

Сумдын ИТХ-ын Тогтоолыг дэмжих тухай

2021-05-19 285
Тогтоол-101, 2020.12.28
khural.mn

Ахмадын хөгжлийн төв байгуулах тухай

2021-05-19 260
Тогтоол-102, 2020.12.28
khural.mn

Газрын нэгдмэл сангийн тухай

2021-05-19 245
Тогтоол-100, 2020.12.28
khural.mn

Сүмийн зөвшөөрөл сунгах тухай

2021-05-19 203
Тогтоол-91, 2020.12.07
khural.mn

Жолоочийн орон тоог хасах тухай

2021-05-19 262
Тогтоол-88, 2020.11.23
khural.mn

Сүм хийдийн зөвшөөрөл сунгах тухай

2021-05-19 224
Тогтоол-103, 2020.12.28

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%