Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

Огноо: 2022-06-23 Дугаар:37 Нээгдсэн:18

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%