Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМТАЙ БОЛОВ

2015-02-11 11:23
     Орон нутгийн өмчит  хуулийн  этгээдийн  үндсэн  хөрөнгөд  хамаарах  үл  хөдлөх  болон  хөдлөх  хөрөнгө  /цаашид  "эд  хөрөнгө"  гэх/-ийг  олж  авах,  бүртгэх,  шилжүүлэх,  худалдах, акталж   устгах,   данснаас   хасах   тэдгээртэй   холбогдон   гарсан   шийдвэрийг   хэрэгжүүлэх, биелэлт гүйцэтгэлийг тооцож, тайлагнахад энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

 
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ХАВСРАЛТ

2015-02-11 11:23

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд